Az egyházi év
mozgó ünnepei

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

 Igeliturgikus naptár | Az egyházi év mozgó ünnepei | Szentírási gondolat minden napra | A Szentatya imái és üzenetei

    

Egy gondolat a Szentírásból 2015. július hónap minden napjára

1 SZE
Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalommal. Inkább mondjatok áldást, hisz arra vagytok hivatva.
(1Pt 3,8-17)

2 CSÜ
Jézus mondja: Ha a pásztornak sikerül megtalálnia az elveszett juhot, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.
(Mt 18,12-14)

3 PÉ SZT. TAMÁS
A feltámadás után egy héttel a tanítványok ismét együtt voltak. Jézus eljött – bár az ajtó zárva volt –, megállt középen, és így szólt: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Tedd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!”
(Jn 20,19-31)

4 SZO
Jézus mondja: Ha valaki követni akar, mondjon le magáról, vegye föl keresztjét és kövessen.
(Mk 8,34-37)

5 VA
Jézus elment saját falujába, a tanítványai követték. Amikor szombat lett, elkezdett a zsinagógában tanítani: Sokan, akik hallgatták, csodálkoztak. Azt kérdezték: Honnan vette mindezt?
(Mk 6,1-6)

6 HÉ
Együtt érző vagy mindenkivel, Uram, mert te mindent megtehetsz. Te szeretsz minden létezőt.
(Bölcs 11,21-26)

7 KE
Pál apostol írta: Álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől.
(Kol 1,15-23)

8 SZE
Ezt mondja az ÚR: Engem keressetek, és éltek! Áradjon a törvény, mint a víz és az igazság, mint a bővizű patak.
(Ám 5,4.24)

9 CSÜ
Ezt mondja az ÚR: Népemnek nem azt mondtam, hogy hiábavaló dolgokban keressenek engem. Én, az ÚR, igazat mondok, a valóságot jelentem ki!
(Iz 45,18-19)

10 PÉ
Pál írja: Mindent azért teszek, hogy megismerjem Krisztust és feltámadása erejét, a szenvedéseiben való részesedést, hasonlítani hozzá halálában, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra.
(Fil 3,4-14)

11 SZO
Pál írja: Mi tudjuk, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben.
(2Kor 5,1-7)

12 VA
Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket. Azok elmentek s hirdették az embereknek, hogy térjenek Istenhez, sok gonosz lelket kiűztek.
(Mk 6,7-13)

13 HÉ
Szent Pál írta: Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel.
(2Kor 5,16-21)

14 KE
Az Úr ezt mondja népének: „Ne légy kegyetlen a jövevényhez és ne sanyargasd, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban.”
(Kiv 22,20-21)

15 SZE
Legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra, s késedelmes a haragra. Mert haragjában nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos.
(Jak 1,16-21)

16 CSÜ
Jézus mondja: Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket.
(Jn 8,31-36)

17 PÉ
Pál apostol írta: A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak, tehát a törvény tökéletes teljesítése a szeretet.
(Róm 14,13-19)

18 SZO
Dávid így imádkozott: Tőled van minden Urunk, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk ezen a földön.
(1 Krón 29,10-20)

19 VA
Krisztus a mi békességünk. Az emberek közötti válaszfalat ledöntötte és a békétlenkedést kiengesztelte Istennel egy testben, kereszthalála által.
(Ef 2,13-18)

20 HÉ
Jézus mondja: Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé. A víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz.
(Jn 4,5-42)

21 KE
Népének ezt mondja az Úr: Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban. Szeressétek az igazságot és a békét.
(Zak 8,16-19)

22 SZE
Senki ne keresse a maga javát, hanem csak a másét. Bármit tesztek, tegyétek Isten dicsőségére.
(1Kor 10,23-31)

23 CSÜ
Jézus mondja: Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet sem e kicsik közül, akik hisznek bennem. Mert mondom nektek: angyalaik a mennyekben mindig látják Atyám arcát, aki a mennyekben van.
(Mt 18,1-10)

24 PÉ
Pál írja: Krisztusért mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam.
(Fil 3,1-9)

25 SZO SZT. JAKAB
Isten dicsőségét cserépedényben hordozzuk, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.
(2Kor 4,7-12)

26 VA
Az emberek pedig látva, hogy Jézus jóllakatta a tömeget, azt mondták: Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra! ! Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
(Jn 6,1-15)

27 HÉ
Az Úr mondja szolgájának: Én, az Úr, elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet és megőrizlek. Általad ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket.
(Iz 42,1-7)

28 KE
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!
(Lk 1,39-45)

29 SZE
Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, de ha szeretet mincs bennem, semmit sem érek.
(1Kor 13,1-13)

30 CSÜ
Az ÚR mondja: Ne félj. Én vagyok Istened, a te segítséged, erősséged és megváltásod.
(Iz 41,8-10)

31 PÉ
Valljátok meg egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.
(Jak 5,13-20)Forrás: Taizé

|  Impresszum |