Áldások

       Szent István Római Katolikus Magyar Templom -
St. Stephen R. C. Magyar Church

223 Third Street, Passaic, NJ 07055

| Mise/Mass | Magyarázat | Gyónás/Confession | Rózsafüzér/Rosaly | Házasságkötés/Marriage | Áldások | Imádságok

    

 

 

Szentelések és áldások a RITUALE ROMANUM alapján

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR JÓVÁHAGYÁSÁVAL KÖZREADJA
AZ ORSZÁGOS LITURGIKUS TANÁCS

 

 

Megjegyzés. - A szenteléseket és áldásokat általában karingben és (fehér) stólában végezzük. Ahol nincs jelezve elővers az áldó könyörgés előtt,

ott bevezetőül a következő előverseket mondjuk:

P.: Az Úr a mi segítségünk.
H.: Aki az eget és a földet alkotta
P.: Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.

Az áldó könyörgések záradéka után a megáldott dolgokat szenteltvízzel meghintjük, esetleg meg is tömjénezzük.

 


 

A) AZ EGYHÁZI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLDÁSOK

1. A bor megáldása Szent János napján

Könyörögjünk. - Urunk, Istenünk! Ajándékozó kezeddel áldd meg és szenteld meg ezt a bort. Szent János

apostol és evangelista közbenjárására áldd meg és oltalmazd mindazokat a benned hívőket is, akik

ebből a borból isznak. És miként Szent Jánosnak nem ártott meg a neki adott mérgezett ital,

ugyanúgy mindazok, akik Szent János tiszteletére ebből isznak, az ő érdemeiért maradjanak

mentesek minden mérgező és ártó hatástól. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved

segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Áldd meg, Urunk, Istenünk ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak,

akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására

erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a

borra, és mindazokra, akik azzal Isten szándéka szerint élnek, és ez az áldás maradjon

velük mindenkor. - Ámen.

2. A ház megáldása vizkeresztkor: "ház-szentelés"

Antifóna: Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt.

Megnyitották kincsesládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak,

tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja.

Magasztalja az én lelkem az Urat, x 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben,
mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: x 
Íme, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék; 
mert nagyot tett velem a Hatalmas: x 
szentséges az ő neve,
és irgalmassága nemzedékről nemzedékre x 
az istenfélőkre száll.
Karjával hatalmas dolgokat művelt: x 
széjjelszórta a kevély szívűeket,
hatalmasokat ledöntött a trónról x 
és alázatosakat felmagasztalt, 
éhezőket minden jóval betöltött x
és gazdagokat bocsátott el üres kézzel. -
Szolgáját, Izraelt, gondjába vette, x
irgalmasságáról megemlékezett,
amint megígérte atyáinknak, x 
Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának stb.

P.: Békesség e háznak. 
H.: És minden lakójának. 
P.: A bölcsek messze földről indultak útnak. 
H.: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Megváltónak. 
P.: Az Úr legyen veletek. 
H.: És a te lelkeddel.


 

Könyörögjünk. - Istenünk, te ma kinyilatkoztattad egyszülött Fiadat a nemzeteknek a 

betlehemi csillag vezetésével. Kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged a hitből már megismertünk, 

fölséged színed látására is eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Antifóna: Ragyogva ujjongj, gyújts örömtüzeket, Jeruzsálem, mert eljött világosságod. 

Az Úr fényessége felragyogott fölötted: Jézus Krisztus, aki Szűz Máriától született.

P.: Világosságodban járnak a nemzetek és felkelő napod fényében a királyok.
H.: És felragyogott fölöttünk az Úr dicsősége.

Könyörögjünk. - Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd meg ezt a házat (ezt a helyiséget). 

Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; 

töltse el alázat, jóság ésszelídség, 

engedelmesség és hálaadás az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Kérünk, maradjon meg szent 

áldásod ezen a házon (helyiségen) és minden lakóján. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

3. Balázs-áldás: a gyertya megáldás és a "torok-áldás" szövege

a) A GYERTYA MEGÁLDÁSA

Könyörögjünk. - Mindenható, jóságos Istenünk! Te puszta szavaddal, isteni igéddel teremtetted

a világmindenséget. Azt akartad, hogy Igéd, aki által mindent megalkottál, testet öltsön.

Te, a fölséges és mérhetetlen, félelmetesen dicsőséges és csodatevő Isten rendelted így.

A tebeléd vetett hitének megvallásával szent Balázs püspök és vértanú minden kínzóeszközzel

bátran szembenézve elnyerte a vértanúság győzelmi koszorúját. Egyéb kegyelmi ajándékaid

mellett azzal is kitüntetted őt, hogy a torokbajban szenvedőket meggyógyítsa. Kérve kérünk,

ne tekints bűneinkre, hanem az ő érdemeiért és könyörgésére áldd meg és szenteld meg ezt a gyertyát.

 Áraszd rá kegyelmedet, hogy mindazok, akiknek a torkát ez gyertya érinti, és benned hisznek,

mentek maradjanak a torokbajtól és minden más bajtól. És szent Egyházadban neked hálát adva

boldogan magasztalják dicsőségedet és mindörökké áldott szent nevedet. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

b) A "TOROK-ÁLDÁS" SZÖVEGE

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól

 és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

4. Húsvéti áldások

a) BÁRÁNY ÉS EGYÉB HÚSFÉLÉK MEGÁLDÁSA HÚSVÉTKOR

Könyörögjünk. - Istenünk, az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek

Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak

vérével kenje meg házának szemöldökfáit. Kérünk, áldd meg és szenteld meg ezt a bárányt

(ezt a húseledelt), amelyet mi, a te gyermekeid, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni

a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére. Aki veled él és uralkodik mindörökkön

örökké. - Ámen.

b) HÚSVÉTI TOJÁS MEGÁLDÁSA

Könyörögjünk. - Kérünk, Istenünk, áraszd ki áldásod bőséges kegyelmét erre a tojás-eledelre.

Add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt

magukhoz a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére: Aki veled él és uralkodik

mindörökkön örökké. - Ámen.

c) HÚSVÉTI KALÁCS MEGÁLDÁSA

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere.

Kérünk, áldd meg ezt a húsvéti kalácsot, mint ahogyan a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad.

Add, hogy aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle,

általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.

d) EGYÉB ÉTELEK MEGÁLDÁSA HÚSVÉTKOR

Könyörögjünk. - Kérünk, Urunk, Istenünk, áldd meg ezt az eledelt, amelyet tőled kaptunk, hogy az

emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgáljon. Szent neved segítségül hívására adj testi

erőt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

B) SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLDÁSOK

5. Család megáldása (pl. családlátogatáskor)

Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, Istenünk, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására

oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik és neked ajánlja fel magát.

Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

6. Gyermekek megáldása (elsőáldozóké is)

P.: Engedjétek hozzám a kisdedeket. 
H.: Mert ilyeneké a mennyek országa.
P.: Őrangyalok védik őket.
H.: Akik színről színre látják az Istent. 
P.: Ne árthasson nekik a gonoszlélek. 
H.: Bűn és csábítás meg ne rontsa őket.
P.: Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzád jövő gyermekeket magadhoz ölelted,

és kezedet fejükre téve megáldottad őket. Azt mondtad: Engedjétek hozzám a kisdedeket,

és ne tíltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa. Ezeknek angyalai színről színre

látják a mennyei Atyát. Kérünk, tekintsd ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét.

Papi szolgálatunk által áldd meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig

előbbre haladjanak. Tartsák meg parancsaidat, és érjék el kitűzött céljukat általad, világ Megváltója,

aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Istenünk, te felfoghatatlan gondviseléseddel szent angyalaidat küldöd őrzésünkre. Add meg, kérünk,

hogy oltalmuk védjen a földön, és a velük való élet közössége megörvendeztessen minket a mennyben.

Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Áldjon meg benneteket az Isten, őrizze meg szíveteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. - Ámen.

 

7. Útra indulók megáldása, búcsúsok indítása

Könyörögjünk. - Esdve kérünk, Istenünk! Vezesd, oltalmazd, és minden testi-lelki jóval áldd meg

útra induló gyermekeidet. Add, hogy egész földi életük során jártukban-keltükben mindig érezzék

gondviselő atyai jóságodat. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.


 

8. Útról érkezők megáldása, búcsúsok fogadása

Könyörögjünk. - Mindenható Istenünk! Légy irgalmas ezekhez az útjukról visszatérő híveidhez.

Ha távollétükben útjukon meglepte és bűnre vitte volna őket valami rossznak a látása, hallása,

vagy felelőtlen és fegyelmezetlen beszéd csábítása, mindazt bocsássa meg nekik kimondhatatlan

atyai jóságod. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

9. Újmisés által adható külön áldások

a) APA ÉS ANYA MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd el, atyám (anyám) az áldást fiadtól,

legyen ez öregséged támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából.

Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Áldjon meg

téged a szenvedés idején, védelmezzen Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből,

és Sionból őrizzen téged. Légy áldott minden dologban, találj tetszésre Isten szemében.

Ő adjon neked hosszú életet. Lásd meg fiaidnak fiait nemzedékről nemzedékre; és láss békét Izrael felett.

Áldjon meg téged az Űr az ég áldásaival, s midőn majd elfogy életed, ne hagyjon el,

hanem legyen bőséges jutalmad az égben. Nyerj százszoros jutalmat és örök életet.

Adja meg neked az Isten a végső kegyelmet, és minden égi és földi áldással áldjon meg téged az

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - Ámen. - Béke veled!

b) TESTVÉR ÉS NŐVÉR, MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd testvérem (nővérem),

testvéred áldását, amelyet erősítsen meg az Űr. Az Atya mindenhatósága őrizzen téged,

a Fiú bölcsessége világosítson, a Szentlélek szeretete gyullasszon fel téged.

Lángolj a mennyei szeretettől s a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgálj.

Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással áldjon meg téged az

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - Ámen. - Béke veled!

c) PAP MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Adja meg neked az Úr a bölcsesség, az értelem,

a tudomány, a tanács, az erő, a jámborság és az istenfélelem lelkét. Világosítsa meg arcodat,

emlékezzék minden imádságodra, és legyen neki tetsző minden áldozatod. Adjon neked az

Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lásd Jeruzsálem javait, Minden égi és földi áldással

áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. - Ámen. - Béke veled!

d) BETEG(EK) MEGÁLDASA

Gyógyítson meg téged az Úr Jézus Krisztus. Járjon közbe érted a Boldogságos Szűz Mária

és minden szentek, hogy nyerj tökéletes testi-lelki egészséget. Papi kézfeltételem által minden

égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. - Béke veled!

e) ÁLTALÁNOS ÁLDÓ FORMULÁK

Minden égi és földi áldással áldjon meg téged papi kézfeltételem által az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

- Ámen. - Béke veled!

A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rád

és maradjon veled mindenkor. - Ámen.

Áldjon meg téged a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. - Ámen


 

C) TÁRGYAKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLDÁSOK

10. Általános (ad omnia) áldó imádságok

a) Könyörögjünk. - Istenünk, a te igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges áldásodat

erre a teremtményedre (ezekre a teremtményeidre). Add, hogy akik ezt (ezeket) szent akaratod

szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőled

testi-lelki erőt és üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

b) Könyörögjünk. - Istenünk, te szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak

feltámadásával megörvendeztetted a világot. Áldd meg és szenteld meg ezt (ezeket)

a te bőkezűségedből nyert ajándékot (ajándékokat), és töltsd el szívünket

Szentlelked örömével. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

11. Oltár megáldása

Könyörögjünk. - Mindenható Istenünk! Neved segítségül hívásával a te dicsőségedre szenteljük

 fel ezt az oltárt. Hallgasd meg kegyesen alázatos kérésünket. Add, hogy ezen az áldozati oltáron

 neked felajánlott adományok legyenek előtted mindig kedvesek, elfogadottak

 és a Szentlélek által megszenteltek. Hallgasd meg mindenkor itt könyörgő népedet:

szüntesd meg ínségét, fogadd el felajánlását, teljesítsd vágyait-kéréseit, és lásd el minden szükségessel.

Add, hogy egyre készségesebben és figyelmesebb lélekkel szolgálhassunk neked.

És ezt a........................... tiszteletére és emlékezetére (újjá) épített oltárt áldd meg és szenteld fel.

A Szűzanya hathatós közbenjárására áraszd el mennyei áldásoddal és szenteld fel.

A világosság angyalai szolgáljanak itt, és a Szentlélek megvilágosító kegyelme ragyogja be fényességével.

P.: Kérünk, mindenható Istenünk, hogy ezt az oltárt megáldani méltóztassál.
H.: Kérünk téged, hallgass meg minket!,
P.: Hogy ezt az oltárt megáldani és megszentelni méltóztassál.
H.: Kérünk téged, hallgass meg minket!
P.: Hogy ezt az oltárt megáldani, megszentelni és fölszentelni méltóztassál.
H.: Kérünk téged, hallgass meg minket! P.: Az 
Űr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
P.: Emeljük fel szívünket. 
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
P.: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 
H.: Méltó és igazságos.

Istenünk! Legyen olyan kedves neked ez az oltár, mint Ábrahámé, akit a hit atyjának nevezünk. Ő megváltásunk előképeként kész volt fiát feláldozni és oltárt épített.

Legyen olyan kedves neked ez az oltár, mint Jákobé volt, aki csodálatos látomásban 

szemlélte az Urat és kőoltárt épített.

Kérünk, hallgasd meg azokat, akik itt imádkoznak, és szenteld meg mindazt, amit itt felajánlunk. 

Áldd meg az idehelyezett adományokat, és osztogasd népednek, amit ittmegáldottak. 

Legyen e szentélyed oltára 

a mennyei lakomára mindig megterítve.

Te pedig, Urunk, az idehelyezett adományokat áldd meg,

a megáldottakat fogadd szívesen és oszd szét híveidnek, 

hogy azokból részesedve elnyerjék az örök életet. - A mi Urunk,Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. - Ámen.

(Meghintés körben, majd tömjénezés.)


 

 

12. Keresztút - keresztúti keresztek, stáció képek - megáldása

(Megfelelő felhatalmazással)

Mindenható örök Isten! Te megengedted, hogy Jézus szenvedéséről keresztutat állítsunk, hogy valahányszor keresztutat járunk, 

az ő példájának követésére buzduljunk. Kérünk,áldd meg és szenteld meg a te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő szent Anyja, Szűz Mária képeit. Add, hogy aki ezek előtt a képek előtt egyszülött fiadhoz és az ő szűziÉdesanyjához fohászkodik, 

az ő érdemeikért elnyerje a jelen életben a te kegyelmedet, odaát pedig az örök boldogságát. 

Ugyanazon Krisztus Urunk által. - Ámen.

A 14 kereszt megáldása.

Urunk, Jézus Krisztus, áldd meg ezeket a kereszteket, mert Te szent kereszted által szabadítottad ki

 a világot a sátán uralma alól. Kínszenvedésed által győzted le a kísértőt ki az első emberpárt

 a tiltott fa gyümölcsének vételével bűnre csábította.

(Szenteltvíz hintés): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében legyenek megszentelve

 a keresztút állomásainak keresztjei. Akik ezek előtt Urunk iránti szeretetből imádkozva leborulnak,

 testi-lelki javakat nyerjenek. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

NB. Az a keresztény, aki a keresztúti ájtatosságot az előírásoknak megfelelően elvégzi,

teljes búcsút nyerhet. Az általános feltételeken (gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára)

kívül ennek a következők a feltételei:

1.     A keresztút végzése szabályosan felállított stációk előtt történjék.

2.     Meglegyen a 14 kereszt. amihez "stáció-képeket" is szoktak kapcsolni.

3.     Minden egyes állomásnál az ott ábrázolt képről, vagy általában Jézus szenvedéséről kell

 felolvasni vagy elmélkedni.

4.     Szükséges bizonyos mozgás, "járás" egyik kereszttől a másikig, - legalább a kereszt- úti

ájtatosság vezetőjének. Akik betegség, vagy más súlyos ok miatt akadályozva vannak

 a keresztút-járásban, a nyilvános keresztúti ájtatosság végzésében,

azoknak elegendő a 1egalább félóráig tartó lelki olvasás ill. elmélkedés

 Jézus szenvedéséről és haláláról.(Enchiridion indulgentiarum 63. pontja.)


 

13. Harang megáldása (Ha nem püspök végzi)

Könyörögjünk. - Istenünk, te törvényadó szent szolgádnak, Mózesnek megparancsoltad,

 hogy ezüst harsonákat készíttessen, hogy míg a papok az áldozatbemutatás idejét jelezve

 azokat zengetik, a nép a kellemes hangok figyelmeztető szavától imádásodra felkészüljön

 és az áldozatbemutatásra egybegyűljön. Add, kérünk, hogy ez a szentegyházunk számára készült

 harang alázatos szolgálatunk által megszentelődjék. Kondulása és szólása hívja a benned hívőket

 a szentegyházba és az örök jutalomra. Amikor kedves hangja a népek fülét megérinti,

növekedjék hitük buzgósága, távozzék az ellenség minden ártó cselvetése.

Szűnjék meg a jégeső és a vihar, a mennydörgés és égiháború,

hatalmas jobbod törje meg a levegőég minden ártó erejét.

Ha meghallják zengő szavát, rettegve fussanak e harangra rajzolt szent kereszt jele elől.

Ezt adja meg a mi jóságos Urunk, aki a szent kereszt fáján győzte le a halált,

és uralkodik az Atya Isten dicsőségében, ugyanazon

Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. - Ámen.

14. Orgona (és egyéb hangszerek) megáldása

P.: Dicsérjétek az Urat dobbal és körtánccal.
H.: Dicsérjétek őt húrokkal és orgonával.
P.: Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk. - Istenünk, te Mózes szolgádnak megparancsoltad, hogy a nevednek bemutatott

 áldozatok közben harsonák zengjenek. Azt akartad, hogy neved dicséretét Izrael fiai kürtök

 és húros hangszerek szavával dicsérjék. Kérünk, áldd meg ezt a te tiszteletedre készített orgonát.

Add, hogy benned hívő gyermekeid, akik lelki énekeiket újjongva éneklik itt a földön,

az örök élet örömeibe is eljussanak. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

15. Reverenda megáldása

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus! Te magadra vetted halandó emberi természetünket.

Kérjük irgalmadat és bőkezűségedet: Úgy áldd meg ezeket a ruhákat, hogy akik azokat magukra öltik,

a világ hiúságait levetve téged öltsenek magukra. - Ezt a papi ruhát szent elődeink az ártatlanság

és az alázat jeleként viselték. Add, hogy ebben a ruhában ezek a szolgáid is olyan

szentül éljenek az emberek között, hogy felismerhető legyen rajtuk: tehozzád tartoznak:

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. - Ámen.

16. Skapularé megáldása és feladása

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus, az emberi nem Üdvözítője! Kérünk, áldd meg ezt a szent ruhát,

amelyet szolgád (szolgálód) a teirántad és a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária iránt való

szeretetből fog viselni. Add, hogy ugyanezen Szűzanya közbenjárására a gonoszlélek támadásaitól

megszabaduljon, és mindhalálig megmaradjon szent kegyelmedben.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.

Vedd ezt a megáldott szent ruhát, és kérd a Boldogságos Szűz Máriát,

hogy közbenjárására szeplőtelen tisztaságban hordozd.

Ez védjen és vezessen el téged az örök életre.

Én (a rám ruházott hatalomnál fogva) felveszlek téged mindazoknak a lelki javaknak közösségébe,

amelyet Jézus Krisztus irgalmából a karmeliták szerzetes családja megszerez.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. - Ámen.

Áldjon meg téged a mindenható Isten, a világ Teremtője,

aki téged a Kármelhegyi Szűz Mária Testvérí Közösségébe meghívott.

Őt kérjük, a Kármelhegyi Boldogasszonyt, hogy halálod óráján tapossa szét az őskígyó fejét,

te pedig nyerd el végül a mennyei örökség győzelmi koszorúját. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.


 

17. Szentolvasó megáldása

Könyörögjünk. - Isten Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának dicséretére és dicsőségére,

és a mi Urunk Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának szent titkait őrző

emlékezetére áldja meg és szentelje meg ezt a szentolvasót (ezeket a szentolvasókat)

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

18. Imakönyv megáldása

Áldd meg Istenünk ezt az imakönyvet, hogy segítse hozzád azt, aki ebből imádkozik vagy énekel.

Add, hogy amit ez az imakönyv üdvösséget ajándékozó szeretetedről tanít,

azt értelmünkkel felfogjuk, szívünkkel elfogadjuk és életünkben meg is valljuk.

Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

19. Kereszt megáldása (nagyobb méretű, pl. útmenti, temetői, stb.)

a) Mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Istenünk! Kérünk, áldd meg ezt a keresztet,

hogy az emberek üdvössége és menedéke legyen. Erősödjék általa a hit, gyarapodjanak a jócselekedetek,

nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek.

Legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk ellenségeink gonosz támadásai ellen.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen..

b) Urunk. Jézus Krisztus, áldd meg ezt a keresztet. Ezzel ragadtad ki a világot a gonoszlélek hatalmából.

Ezen szenvedve győzted le a bűnre csábító sátánt, aki örvendezett az első ember bukásán,

miután az evett a tiltott fáról.

(Most meghinti a pap a keresztet szenteltvízzel). 
Szentelje meg ezt a keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy akik az Úr Jézusra gondolva meghajolnak 

és imádkoznak ez előtt a kereszt előtt, testi-lelki erőt és üdvösségetnyerjenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

20. Képek, szobrok, kis feszületek (pl. esküvői) megáldása

Könyörögjünk. - Mindenható örök Istenünk! Te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását

szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel

képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzduljunk.

Kérünk, áldd meg ezt a képet (szobrot, feszületet), amelyet szent Fiadnak

(a Boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus Anyjának, - szent N.-nek)

tiszteletére és emlékezetére készítettünk.

Add kegyelmedet, hogy aki ez előtt a kép (szobor, feszület) előtt Fiadat

(a Boldogságos: Szüzet, dicső apostolodat, szentedet, vértanúdat) könyörögve kéri

 és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben.

Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

21. Járművek megáldása (Szent Kristóf ünnepén is).

a) Könyörögjünk. - Mindenható örök Isten, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél.

Kérünk, áldd meg szent áldásoddal és oltalmazd gondviselő oltalmaddal minden veszélytől

ezeket a járműveket. Add, hogy amikor szolgáid ezek használatával járják a földi élet útjait,

ugyanakkor törvényeid útján megmaradva és szent akaratod teljesítésében mindig előbbre haladva eljussanak

 egykor az örök hazába. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Könyörögjünk. - Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket.

Áldd meg szentséges és hatalmas jobboddal e járműveket, amelyeket a te nevedben megáldunk.

Állítsd kegyesen őrizetükre szent angyalodat; és dicsőséges vértanúdnak, szent Kristófnak

közbenjárására mindazoknak, akik ezeken utaznak, nyújtsd gondviselő oltalmadat minden veszéllyel szemben.

Adj nekik mindenkor szerencsés megérkezést. Mutasd meg szolgáidnak az üdvösség útját,

hogy kegyelmeddel támogatva eljussanak egykor a földi élet mulandó változandóságai és

vándorlása után örök céljukhoz. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.


 

b) EGYÉB ALKALMAKKOR JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSÁRA

Könyörögjünk. - Kérve kérünk, Urunk, Istenünk! Oltalmazó szeretettel áldd meg ezt a járművet

(ezeket a járműveket). Állítsd őrül mellé(jük) szent angyalodat, hogy mindazokat, akik ezen a járművön

(ezeken a járműveken) utaznak, őrizze meg minden bajtól. és miként egykor a kocsiján utazó és közben

a Szentírást olvasó etióp férfiúnak Fülöp diákonusod által megadtad a hit kegyelmét, ugyanúgy

mutasd meg ezeknek a gyermekeidnek is az üdvösség útját. Így kegyelmed segítségével

mindig csak a jóra törekedjenek, és földi életútjuk viszontagságai után elnyerhessék az

örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

22. Munkaeszközök megáldása

Könyörögjünk. - Urunk, Istenünk! Te vagy minden tudomány és mesterség ősforrása.

Te világosítottad meg az emberek elméjét, hogy mindig új és új munkaeszközöket hozzanak létre.

Kérünk, áldd meg ezeket az eszközöket. Add, hogy akik ezekkel dolgoznak, a te kegyelmed segítségével úgy munkálkodjanak, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék, munkájuk gyümölcsét szándékod

szerint élvezzék, és elnyerjék az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

23. Ház (új ház) megáldása vízkereszt ünnepén kívül

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét.

Költözzék ide velünk együtt örökös boldogság; isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet

és tartós egészség. Távozzék e helyről a gonoszlélek ártalma és minden gonosz viszálykodás.

Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áldd meg,

amit teszünk, szenteld meg szerény szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy,

és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen.

Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt a hajlékot és minden lakóját.

Adja nekik őrző jó angyalát. Hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit:

Hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat. Szabadítsa meg őket minden rettegéstől és háborgatástól,

és őrizze meg őket ebben a hajlékban. Aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik,

Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen.

Könyörögjünk. - HalIgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten!

Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és

védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

24. Kenyér (új kenyér) megáldása

a) Könyörögjünk. - Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk!

Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék

testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a

gonoszlélek minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk,

örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a SzentlélekkeI egységben,

Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen.

b) Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere.

Kérünk, áldd meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad.

Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad,

aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen.

25. Gyümölcs megáldása

Könyörögjünk. - Kérünk, Istenünk, áldd meg ezeket a gyümölcsöket, hogy akik ezekből esznek,

általuk testüknek, lelküknek erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.


 

26. Ételek megáldása

Könyörögjünk. - Kérünk, Urunk, Istenünk, áldd meg ezt az eledelt, amelyet tőled kaptunk,

hogy az emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgáljon. Szent neved segítségül hívására

adj testi erőt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

27. Só megáldása

Könyörögjünk. - Mindenható örök Istenünk! Alázatosan kérjük irgalmadat. Áldd meg és szenteld meg

 atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak,

akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja. Amire hintik vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg,

a gonoszlélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

28. Víz megáldása, szenteltvíz készítése

(Ahol sót is tesznek a vízbe, előbb azt áldja meg a pap. )
Könyörögjünk. - Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat,

misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre

a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat.

Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket,

tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét

A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje,

az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek,

ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése.

Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét

vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük

és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

29. Vízszentelés a vasárnapi szenteltvíz hintés előtt

Minden vasárnapi szentmisén - a szombat este mondottakon is - végezhető vízszentelés

és szenteltvízzel való meghintés a bűnbánati cselekmény (közgyónás, feloldozás és Uram irgalmazz) helyett.

Ilyenkor a misekezdeti üdvözlés után ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul a pap a néphez:

Kedves Testvéreim! Könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet,

amit keresztségünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Ö, a mi mennyei Atyánk,

segítsen minket kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez hűségesek maradjunk.

(Rövid szünet után a pap összetett kézzel folytatja:)
Mindenható örök Istenünk! Te azt akartad, hogy az életforrásul és tisztulásunk eszközéül rendelt

 víz lelkünket is tisztára mossa, és az örök élet ajándékával ékesítse. Kérve kérünk, áldd meg ezt a vizet,

amelyből, Urunk, ezen a te napodon akarunk erőt meríteni. Fakaszd bennünk újból kegyelmed vízforrását,

és védj meg minket általa minden testi-lelki bajtól, hogy megtisztult szívvel mindig közelebb jussunk hozzád,

és elnyerhessük tőled üdvösségünket. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

(Vagy e helyett másik áldó könyörgés:) 
Mindenható örök Istenünk! Te egész testi és lelki életünk ősforrása vagy. Kérünk, áldd meg ezt a vizet,

amelyet nagy bizalommal kegyelmed ajándékaként használunk, hogy megnyerhessük bűneink bocsánatát,

minden betegségünkből való gyógyulásunkat, és a gonoszlélek kísértéseiből való szabadulásunkat.

Fakassz, Urunk, irgalmasságodból üdvösséget adó vízforrást, hogy szívünk mindig közelebb jusson hozzád,

 és minden testi-lelki veszedelemtől megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

A víz megáldása húsvéti időben
Mindenható Urunk, Istenünk! Hallgasd meg kegyesen néped könyörgését, hogy amikor megemlékezünk

 csodálatos teremtő és még csodálatosabb megváltó művedről, jóságod tegye áldottá ezt a vizet számunkra!

Mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, felüdítse testünket és tisztára mossa.

De irgalmas szereteted szolgálatára is vizet rendeltél, mert víz által oldottad meg a Vörös-tengernél

néped rabságának bilincsét, és szomját is vízzel oltottad a pusztában.

A próféták azt az új szövetséget hirdették, amelyet az emberekkel víz által kötni akartál.

És megromlott emberi természetünket végülis újjá alkottad az újjászületés fürdőjében a Jordán vize által,

amelyet Krisztus keresztsége megszentelt. E víz legyen keresztségünk felvételének emléke,

hogy együtt örvendjünk testvéreinkkel, akik húsvét ünnepén részesültek benne. Krisztus, a mi Urunk által.

- Ámen.

Ahol a hagyományos szokás úgy kívánja, hogy sót is keverjenek a vízbe, ott a következő

könyörgéssel áldja meg a pap a sót:
Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, hogy atyai jóságod áldja meg ezt a sót.

Te parancsoltad Elizeus prófétának, hogy sót keverjen a vízbe, és így adjon a víznek termékenyítő erőt.

Kérünk, Istenünk, hogy akárhová is hintik ezt a sóval vegyített vizet, távozzék onnan

a gonoszlélek minden cselszövése, és Szentlelked jelenléte őrizzen meg minket mindenkor.

Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

A pap - kísérő szöveg nélkül - a sót a vízbe keveri. Azután meghinti önmagát, a segédkezőket,

majd az egész népet. Esetleg végigvonul a nép között.

Eközben énekelhető a "Magyar miselapok" Függelékének XIX-XX. lapján található

szentírási versek valamelyike, vagy egyéb alkalmas ének. A székhez visszatérve és az

ének befejeztével a pap a nép felé fordulva áll, és összetett kézzel mondja (vagy énekli):

Tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten és a szentmiseáldozat bemutatásának

érdeméből tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. - Ámen.

Utána - ha a szentmisében elő van írva - a pap mindjárt így folytatja:
"Dicsőség a magasságban Istennek!"

 

 

 

|  Impresszum |